Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) (dalej zwaną „Ustawą” lub „PZP”) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, o wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP na: na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Zapytanie o cenę nr PKA/ZOC/1/2024 na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego. – Aktualizacja 06.02.2024 r.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2024 w trybie zapytania o cenę na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego".

Zapytanie o cenę nr PKA/ZOC/1/2022 na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarcz kół do autobusów miejskich, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego." - aktualizacja na dzień 23.02.2022 r.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2022 w trybie zapytania o cenę na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarcz kół do autobusów miejskich, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego".

*aktualizacja na dzień 21.02.2022 r. - dodano pismo informujące o zmianie składania ofert oraz zaktualizowany Załącznik nr 1 dokument określający warunki zamówienia.

ZAPYTANIE O CENĘ PKA/ZOC/1/2021 - DOSTAWA PRZEGUBOWYCH AUTOBUSÓW UŻYWANYCH (rok produkcji 2009 lub późniejszy), NISKOPODŁOGOWYCH, PRZEZNACZONYCH DO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - 5 SZT. (SŁOWNIE: PIĘĆ)

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2021 w trybie zapytania o cenę na "Dostawę przegubowych autobusów używanych (rok produkcji 2009 lub późniejszy), niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej - 5 szt. (słownie: pięć)".

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) (dalej zwaną Ustawą lub PZP) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, o  wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Zasady udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Poniżej zostają udostępnione dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych, obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Kolejność dokumentów:

 1. Zarządzenie nr 06/2021 Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2021 roku,
 2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 06/2021- Zasady udzielania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza progi określone na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 3. Załącznik nr 2  - wzór zarządzenie powołującego Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 4. Załącznik nr 3 -  Regulamin pracy Komisji przetargowej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej  Sp. z o.o. w Gdyni,
 5. Załącznik nr 4 - Obieg dokumentów związanych z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 6. Załącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni - dot. zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 PLN i jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 428.000 EURO dla dostaw lub usług, jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5.350.000 EURO dla robót budowlanych.

Przetarg na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną – Aktualizacja na dzień 30.04.2021 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną.

 

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr: PKA/ZO/1/2020 na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO - aktualizacja na dzień 23.11.2020 r. – dodano informację oraz załącznik z informacją o wyniku postępowania

Działając zgodnie z Regulaminem postępowania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni przy udzielaniu zamówień sektorowych, których wartość przekracza 30.000 EURO, ale jest mniejsza niż kwoty określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zmawiający ogłasza postępowanie, w trybie Zapytania ofertowego, na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji zadań dotyczących:

 1. ,,Zaprojektowania oraz kompleksowej budowy 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej”,

oraz

 1. ,,Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów „szybkiego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni”,

Zadania realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA NADZÓR INWESTORSKI

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. zgodnie  z art. 32 ust. 1 ustawy PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwraca się z prośba o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowanie oraz kompleksową budową stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek, realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek. - aktualizacja na dzień 21.08.2020 r. -Dodano plik z informacją o udzieleniu zamówienia.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia .

 

* aktualizacja na dzień 21.08.2020 r. - dodano plik z informacją o udzieleniu zamówienia

* aktualizacja na dzień 13.07.2020 r. -Dodano plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

* aktualizacja na dzień 02.06.2020 r. - dodano informację z otwarcia ofert

* Komunikat: Informujemy, iż jutrzejsze (02.06.2020 r.) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo, na kanale YouTube Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej.

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCZmJXzSNq561Rk7f9djc0JA? Transmisja rozpocznie się o godz. 9:45.

 

* aktualizacja na dzień 22.05.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 066-158058

* aktualizacja na dzień 19.05.2020 r. -

 1. Publikacja odpowiedzi na otrzymane pytania.
 2. Publikacja zmienionych, w wyniku udzielonych odpowiedzi, jednolitych tekstów następujących dokumentów postępowania: SIWZ, Wzór umowy, Załącznik nr 8 do umowy, Załącznik nr 2A Część I opis przedmiotu zamówienia,

 3. Publikacja skorygowanego JEDZ – wersja *.pdf oraz *.xml.

 4. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 02.06.2020 r. o godz. 9:00. Nowy termin otwarcia ofert to 02.06.2020 r. o godz. 10:00.  Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle do Dziennika urzędowego Unii Europejskiej zmianę treści Ogłoszenia, uwzględniające zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona po publikacji w TED.* aktualizacja na dzień 13.05.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 066-158058

* aktualizacja na dzień 12.05.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 066-158058

* aktualizacja na dzień 11.05.2020 r. - dodano plik z odpowiedzią na pytanie z dnia 11.05.2020 r.

* aktualizacja na dzień 07.05.2020 r. -

 1. Publikacja odpowiedzi na otrzymane pytania.
 2. Publikacja zmienionych, w wyniku udzielonych odpowiedzi, jednolitych tekstów następujących dokumentów postępowania: SIWZ, Wzór umowy, Załącznik nr 8 do umowy, Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego systemu telemetrycznego, Załącznik nr 2A Część I opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2B Część II opis przedmiotu zamówienia,
 3. Publikacja edytowalnej wersji załączników 1,4,5,6,7,
 4. Publikacja JEDZ – wersja *.pdf oraz *.xml.
 5. Ponadto dołączono załączniki Opinia wydziału Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta w Gdyni dotycząca zieleni objętej zamówieniem wraz z załącznikami 1 i 2 wytyczne dla projektantów zieleni oraz wytyczne ochrony drzewostanu.
 6. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 29.05.2020 r. do godz. 9:00. Nowy termin otwarcia ofert to 29.05.2020 r. o godz. 10:00.  Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle do Dziennika urzędowego Unii Europejskiej zmianę treści Ogłoszenia, uwzględniającą wprowadzone w dokumentacji zmiany wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona po publikacji w TED.

 

* aktualizacja na dzień 29.04.2020 r. - W związku z panującą sytuacją oraz dużą ilością otrzymanych pytań, nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie zgodnym z zapisami SIWZ. Wobec powyższego niezbędne jest przesunięcie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 14.05.2020 r. godz. 9:00. Do dokumentów postępowania załączono opublikowane w dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie nr 2020/S 084-199698.

* aktualizacja na dzień 15.04.2020 r. dodano plik z odpowiedziami na otrzymane pytania

Zapytanie ofertowe nr PKA/ZO/01/2020 na sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, tarcz kół do autobusów miejskich, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego.

DIALOG TECHNICZNY

Informujemy o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia na: dostawę 24 autobusów elektrycznych w związku z realizację projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”.

28.01.2020
Informacja z dnia 28.01.2020 roku - Wydłużenie terminu dialogu technicznego do dnia 5.02.2020 roku.

06.02.2020
Informacja z dnia 06.02.2020 roku - Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia .

W związku z brakiem wystarczającej ilości znaków w pkt VI.3 ogłoszeniu o zamówieniu udostępnionego w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) konieczne było ogłoszenie sprostowania, które ukazało się dnia 31.10.2019 roku.

Propozycja sprzedaży autobusów - zakończona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert cenowych na zaprezentowane poniżej autobusy na adres sekretariat@pkagdynia.pl z podaniem numeru taborowego autobusu, którego oferta dotyczy. Propozycje prosimy składać do dnia 30.05.2019r.

 

Osoba do kontaktu:

Jacek Szemraj tel. 510 765 375

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni zastrzega sobie prawo do anulowania propozycji sprzedaży bez podania przyczyny oraz unieważnienia jej – na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Zapytanie ofertowe nr PKA/ZO/03/2019 na sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego

UWAGA !

Poprawka w numerze rachunku bankowego Zamawiającego

powinno być: PKO BP o/Gdynia nr r-ku: 66 1440 1026 0000 0000 0034 1924

13.10.2016

Informujemy, że nie zostało skutecznie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przesłane przez UNIMOT S.A. do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. W związku z powyższym postępowanie odwoławcze jest bezprzedmiotowe.

Zapytanie ofertowe

Kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w autobusach miejskich

Zapytanie ofertowe oleje

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę  olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych z

     zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

 2. Zawiadomienie o wyborze

 3. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Dostawa 15 autobusów

 

  Przetarg nieograniczony na dostawę 15 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych - zamówienie

  sektorowe. 

przetarg nieograniczony -paliwo

 Sukcesywne dostawy 6.300.000 litrów oleju napędowego oraz 225.000 litrów oleju opałowego.

 Znak sprawy PKA/PN-1/2013.

zapytanie ofertowe

 

 1. Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w autobusach

     komunikacji miejskiej.

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

przetarg nieograniczony

 1. Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej,

     w tym jeden autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe.

 2. Sprostowanie SIWZ.

 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

zapytanie ofertowe opony

 

1. Sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów komunikacji miejskiej oraz wykonywanie

    usługi bieżnikowania opon.

2. Zmiana wzoru umowy (dot. terminów realizacji zamówienia),

3. Informacja o wyborze oferty.

Oleje silnikowe i przekładniowe

 

1. Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w autobusach

    komunikacji miejskiej.

2. Zmiana w zał. nr 1 "Wymagania dot. przedmiotu zamówienia".

3. Zmiana wzoru umowy (wydłużenie terminu dostaw) , zmiana w "Wymaganiach.."

4. Zmiana II we wzorze umowy.

5. Zawiadomienie o wyborze oferty.

przetok autobusów

 

 ¦wiadczenie usług przetokowych w autobusach komunikacji miejskiej.

zapytanie ofertowe filtry,paski

 

 1. Sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich.

 2. Zmiana formularzy cenowych, Istotne postanowienia umowy.

 3. Informacja o wyborze ofert.

zamówienie uzupełniające

postępowanie uzupełniające w ramach zamówienia z wolnej ręki na dostawę jednego fabrycznie nowego, niskopodłogowego autobusu przegubowego.

zapytanie ofertowe

  1. Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych

  2. Informacja uzupełniająca (zmiana załączników)

  3. Informacja o wyborze oferty

 

zapytanie ofertowe

 

 1.Sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich.

 2. Informacja o wyborze oferty.

zapytanie ofertowe

 

 1. Dostawa płynu chłodzącego

 2. Informacja o wyborze oferty

 

Dostawa autobusów

 Przetarg nieograniczony na dostawę  6 szt. fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów

 komunikacji miejskie, w tym dwa autobusy przegubowe i cztery autobusy jednoczłonowe.

 

przetarg nieograniczony

 

1. Sukcesywne dostawy 8 500 000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w warunkach arktycznych) oraz 320 000 litrów oleju opałowego.

 2. Pytanie do Zamawiającego.

 3. Zawiadomienie o wyborze oferty.

 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

filtry i paski klinowe

 

1. Sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów komunikacji miejskiej.

2. Informacja o wyborze oferty.

 

zapytanie ofertowe - opony

 

1. Sukcesywne dostawy opon , tarcz kół oraz wykonywanie usługi bieżnikowania opon do autobusów

    komunikacji  miejskiej.

2. Istotne postanowienia umowy - dodane dnia 13.06.08 

 

Uwaga do filtrów

 

Zamieszczenie uwagi w formularzu cenowym na dostawę filtrów 

 

Poprawka

 

Poprawka  formularza cenowego - filtry

 

Przetarg nieograniczony PKA/PN-1/2008

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82000 litrów.

2. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ. 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty (12.06.08)

ubezpieczenie

 

Ubezpieczenia OC i mienia - uaktualnienie z dnia 21.11.2007r.

 

wybór oferty

 

Wybór oferty na zakup pasków klinowych do autobusów miejskich.

 

Paski klinowe

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pasków klinowych do autobusów komunikacji miejskiej.

 

Zapytanie ofertowe - opony i tarcze kół

 

Dostawa opon i tarcz kół oraz usługa bieżnikowania opon do autobusów komunikacji miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę opon i tarcz kół oraz na wykonanie usługi bieżnikowania opon do autobusów komunikacji miejskiej.

 

Sprostowanie dot. dostawy olejów

 

Informacja dla zainteresowanych, którzy pobrali z naszej strony internetowej dokumenty. Informujemy Państwa, iż w wymaganiach dotyczących zamawianych produktów (plik do pobrania) wkradł się bład, za który wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Zapytanie ofertowe - oleje

 

Dostawa olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów chłodzących.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę olejów silnikowych i przekładniowych oraz płynów chłodzących z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej.

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w autobusach komunikacji miejskiej

Ogłoszenie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
\r W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
\r PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
\r ZNAK: PKA/PN-1/2007

\r

Ogłoszenie wyniku postępowania - dot. dostawy oleju napędowego

 

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - znak  PKA/PN-1/2006

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego
na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym przedmiotowego zamówienia publicznego, do Zamawiającego napłynęło zapytanie co do treści SIWZ.
Zamawiający, działając na postawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z późn.zm.),udziela stosownej odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem, dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ w zakresie obejmującym treść wzoru umowy.

Oprogramowanie oraz obsługa serwisowa

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni poszukuje firmy, z którą mogłaby współpracować w zakresie sprzedaży oraz obsługi serwisowej oprogramowania opcjonalnie w dwóch wariantach:

Oprogramowanie oraz obsługa serwisowa

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni poszukuje firmy, z którą mogłaby współpracować w zakresie sprzedaży oraz obsługi serwisowej oprogramowania opcjonalnie w dwóch wariantach:

Przetok i sprzątanie autobusów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi sprzatania i utrzymania czystości w autobusach miejskich wraz z przetokiem autobusów.

Przetok i sprzątanie autobusów

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi sprzatania i utrzymania czystości w autobusach miejskich wraz z przetokiem autobusów.