Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21 – działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy 5.850.000 litrów oleju napędowego - wybrana została oferta numer 1 złożona przez Wykonawcę:

\r \r LOTOS Paliwa Spółka z o.o.
\r ul. Szara 32 - 33
\r 80 – 116 Gdańsk
\r Cena brutto: 20 605 800 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset złotych)

\r \r Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
\r Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą, która spełnia wszystkie warunki wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu z w/w postępowania.

\r \r W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Jedna oferta została odrzucona.

\r \r Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego została odrzucona oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę:

\r \r ORLEN Morena Spółka z o.o.
\r Ul. Budowlanych 27
\r 80-298 Gdańsk

\r \r Uzasadnienie faktyczne i prawne:
\r Oferta nie spełnia warunku określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent złożył ofertę wariantową w stosunku do kryterium oceniającego modernizację stacji paliw. Zamawiający w SIWZ nie dopuścił składania ofert wariantowych.
\r Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.\r \r