Zasady udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Poniżej zostają udostępnione dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych, obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Kolejność dokumentów:

  1. Zarządzenie nr 06/2021 Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z dnia 7 czerwca 2021 roku,
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 06/2021- Zasady udzielania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza progi określone na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  3. Załącznik nr 2  - wzór zarządzenie powołującego Komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
  4. Załącznik nr 3 -  Regulamin pracy Komisji przetargowej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej  Sp. z o.o. w Gdyni,
  5. Załącznik nr 4 - Obieg dokumentów związanych z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  6. Załącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni - dot. zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 PLN i jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 428.000 EURO dla dostaw lub usług, jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5.350.000 EURO dla robót budowlanych.