Ogłoszenie o wyborze oferty

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21 – działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006 nr 164 poz.1163 ) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82 tys. litrów – jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

\r \r ORLEN MORENA Sp. z o.o.
\r Ul. Budowlanych 27
\r 80-298 Gdańsk

\r \r Cena brutto: 168.067,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy).
\r \r Uzasadnienie:
\r Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniając jednocześnie wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

\r \r W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 10 ofert. Sześć ofert zostało odrzuconych na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2. ustawy.
\r \r W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrzucone zostały oferty następujących Wykonawców:

\r \r Oferta nr 1
\r OKTAN Sp.z.o.o.
\r Ul. Wejherowska 2
\r 84-220 Strzebielino
\r \r Uzasadnienie:
\r Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ Wykonawca był zobowiązany do określenia ceny jednostkowej za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta lub dostawcy, u którego zaopatruje się w olej, na dzień złożenia oferty oraz do określenia marży (lub upustu) w stosunku do tej ceny.
\r Przedstawienie przez Wykonawcę oferty z ceną obowiązującą na dzień 02.02.2007r. powoduje, że na dzień otwarcia ofert tj. 05.02.2007r. cena wskazana przez Wykonawcę jest nieporównywalna w stosunku do ofert sporządzonych zgodnie z zaleceniem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

\r Oferta nr 2
\r EKOOPAŁ
\r Ossowski, Stenka Sp.j.
\r Ul.Krasickiego 1
\r 83-200 Starogard Gd.
\r Uzasadnienie:
\r Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ Wykonawca był zobowiązany do określenia ceny jednostkowej za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta lub dostawcy, u którego zaopatruje się w olej, na dzień złożenia oferty oraz do określenia marży (lub upustu) w stosunku do tej ceny.
\r Przedstawienie przez Wykonawcę oferty z ceną obowiązującą na dzień 30.01.2007r. powoduje, że na dzień otwarcia ofert tj. 05.02.2007r. cena wskazana przez Wykonawcę jest nieporównywalna w stosunku do ofert sporządzonych zgodnie z zaleceniem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

\r \r Oferta nr 3
\r MISUNA Sp.z o.o.
\r Parszczyce ul. ¯wirowa 19
\r 81-110 Krokowa
\r Uzasadnienie
\r Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu wskazanego w SIWZ dot. dostarczenia świadectwa autoryzacji lub dokumentu równoważnego określającego jakość świadczonych przez Wykonawcę usług.
\r Dostarczony przez Wykonawcę dokument nie spełnia wymogów dokumentu równoważnego wskazanego przez Zamawiającego w piśmie o uzupełnieniu dokumentów.

\r \r Oferta nr 4
\r P.H.U.”AUTO-DAREX”
\r Przedsiębiorstwo Prywatne
\r Dariusz Szczepański
\r Ul. Hutnicza 20
\r 81-061 Gdynia
\r Uzasadnienie:
\r Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu wskazanego w SIWZ dot. dołączenia do oferty wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich dwóch lat w ilości co najmniej dwóch o wartości brutto minimum 100 tys.zł każda. Wykonawca w doświadczeniu zawodowym wskazał jedną pozycję zsumowanych dostaw do indywidualnych odbiorców.

\r \r Oferta nr 6
\r Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
\r „JUREX” Mirosław Jurek
\r Ul. Przemysłowa 15c
\r 84 - 200 Wejherowo
\r Uzasadnienie:
\r Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ Wykonawca był zobowiązany do określenia ceny jednostkowej za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta lub dostawcy, u którego zaopatruje się w olej, na dzień złożenia oferty oraz do określenia marży (lub upustu) w stosunku do tej ceny.
\r Przedstawienie przez Wykonawcę oferty z ceną obowiązującą na dzień 24.01.2007r. powoduje, że na dzień otwarcia ofert tj. 05.02.2007r. cena wskazana przez Wykonawcę jest nieporównywalna w stosunku do ofert sporządzonych zgodnie z zaleceniem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

\r \r Oferta nr 9
\r Hurtownia Olejów i Paliw
\r OLKOP
\r Gabriel Kropkowski
\r Frydrychowo
\r 87-410 Kowalewo Pomorskie
\r Uzasadnienie:
\r Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ: „Cena jednostkowa i wartości określone w Formularzu cenowym i druku Oferta muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku”. Wykonawca przedstawił w Formularzu cenowym cenę jednostkową oraz upust bez wskazanego zaokrąglenia. Błąd ten nie kwalifikuje się do potraktowania go jako omyłki rachunkowej w myśl art.88 ustawy p.z.p.
\r