ZAPYTANIE OFERTOWE Nr: PKA/ZO/1/2020 na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO - aktualizacja na dzień 23.11.2020 r. – dodano informację oraz załącznik z informacją o wyniku postępowania

Działając zgodnie z Regulaminem postępowania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni przy udzielaniu zamówień sektorowych, których wartość przekracza 30.000 EURO, ale jest mniejsza niż kwoty określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zmawiający ogłasza postępowanie, w trybie Zapytania ofertowego, na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji zadań dotyczących:

  1. ,,Zaprojektowania oraz kompleksowej budowy 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej”,

oraz

  1. ,,Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów „szybkiego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni”,

Zadania realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.

Zgodnie z zapisami pkt. 11.2 Zapytania ofertowego nr PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r. Zamawiający informuje, iż w dniu 10 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Platynowa 9/21 nastąpi otwarcie ofert. Dodatkowo, Zamawiający przeprowadzi transmisję z otwarcia na swoim kanale You Tube - https://www.youtube.com/channel/UCZmJXzSNq561Rk7f9djc0JA . Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i doświadczenia Kierownika Projektu. Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę SMARTCO Wojciech Orlik, Ul. Bydgoska 23, 81-322 Gdynia

Kwota oferty

Netto – 114 900,00

VAT – 26 427,00

Brutto141 327,00

Oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek ceny i oczekiwanego doświadczenia. W kategorii ceny przyznano ofercie 88,51 pkt natomiast w kategorii  „Dodatkowego doświadczenia” przyznano 7,14 pkt. (na potwierdzenie dodatkowego doświadczenia oferent przedstawił 5 usług). Łączna liczba przyznanych punktów wyniosła 95,65 pkt.