Ogłoszenie wyniku postępowania - dot. dostawy oleju napędowego

 

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - znak PKA/PN-1/2006

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21 – działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy 5.850.000 litrów oleju napędowego - wybrana została oferta numer 1 złożona przez wykonawcę:

 

LOTOS Paliwa Spółka z o.o.

ul. Szara 32 - 33

80 – 116 Gdańsk

 


Cena brutto: 20 605 800 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy osiemset złotych)

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą, która spełnia wszystkie warunki wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu ani wykluczeniu z w/w postępowania.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Jedna oferta została odrzucona.
Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego została odrzucona oferta nr 2 złożona przez wykonawcę:

ORLEN Morena Spółka z o.o.
Ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Oferta nie spełnia warunku określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferent złożył ofertę wariantową w stosunku do kryterium oceniającego modernizację stacji paliw. Zamawiający w SIWZ nie dopuścił składania ofert wariantowych.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.