Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego

I.Oznaczenie zamawiającego: \r

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., ul. Platynowa 19/21,81-032 Gdynia.\r

\r Adres strony internetowej Zamawiającego:www.pkagdynia.pl
\r E-mail; pka@pkagdynia.pl
\r Osoba wyznaczona do kontaktu: Grażyna Szałucka,Tel. +48 58 623 05 76
\r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna - SIWZ
\r Zmodyfikowany wzór umowy w związku z zapytaniem do SIWZ- Zmodyfikowany wzór umowy

\r \r Główny przedmiot zamówienia: miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy. \r

Przedmiot zamówienia – Sukcesywne dostawy 5 850 000 litrów oleju napędowego.
\r Miejsce wykonania zamówienia – Stacja paliw PKA Gdynia ul. Platynowa 19/21

\r \r II. Zakres zamówienia:\r

Przedmiotem zamówienia są:
\r Sukcesywne dostawy 5.850.000 litrów oleju napędowego, w tym 600 000 l oleju napędowego w warunkach arktycznych o temperaturze blokady zimnego filtra nie wyższej niż -30 oC

\r 1.Parametry dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:
\r Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników w autobusach obsługujących linie komunikacji miejskiej.
\r Nomenklatura wg CPV: 23.12.11.00-2
\r * zawartość siarki w oleju napędowym -wg PN-EN ISO 14596 nie więcej niż 0.001% (m/m)\r * temperatura mętnienia w warunkach arktycznych - wg ASTM D-5772 nie wyższa niż - 25oC
\r * temperatura blokady zimnego filtra w warunkach arktycznych wg PN-EN 116 nie wyższa niż - 30oC
\r Olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 590.

\r 2. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć deklarowaną w ofercie kwotę brutto na doposażenie stacji paliw Zamawiającego.
\r 2.1.Modernizacja stacji paliw zamawiającego obejmować będzie:
\r * wymianę dwóch dystrybutorów,
\r * wymianę tankautomatu,
\r * zamontowanie elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego paliwa w zbiorniku
\r * doprowadzenie linii transmisyjnej przesyłającej dane z systemu kontrolno-pomiarowego do komputera w dziale technicznym.
\r 2.2.Szczegółowy harmonogram modernizacji stacji paliw z uwzględnieniem deklarowanej w ofercie kwoty brutto zostanie sporządzony, w formie protokołu, wspólnie z Wykonawcą, przed podpisaniem umowy.
\r 2.3. Modernizacja zostanie przeprowadzona w terminie do końca I kwartału 2007 roku, zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w szczegółowych przepisach w tym zakresie.\r

\r III. Termin wykonania zamówienia - 36 miesięcy \r

\r IV. Warunki udziału w postępowaniu:\r

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi :
\r 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
\r 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
\r 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
\r 4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
\r 5. osiągnęli w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym krótszym okresie, przychód ze sprzedaży o wartości łącznej minimum 12 000 000 złotych (bez podatku VAT).

\r \r V. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów.\r

Sytuacja podmiotowa wykonawców.
\r Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
\r 1) aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 z póź. zm.) obejmująca okres realizacji zamówienia,
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w dokument musi złożyć każdy wykonawca.
\r 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
\r 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
\r 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
\r 5) aktualna Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.
\r 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę.

\r Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 6 siwz w :
\r 1) pkt. 2, 3, 4, i 6 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
\r a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
\r b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
\r c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
\r 2) pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
\r Dokumenty, o których mowa wyżej pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
\r Dokument, o którym mowa wyżej pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
\r Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

\r Zdolność ekonomiczna i finansowa
\r Wykonawca musi dołączyć do oferty bilans oraz rachunek zysków i strat , a jeżeli podlega ono badaniu\r przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym bilansie\r oraz rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania\r sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za \r okres ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie\r zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

\r Zdolność techniczna
\r Wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.\r Wykaz musi zawierać co najmniej 2 zamówienia oleju napędowego w ilości co najmniej 2000 000 l rocznie na\r każdego wykazanego odbiorcę.
\r Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać\r łącznie.

\r VI. Informacje na temat wadium.

\r Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 91.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

\r VII. Kryteria oceny ofert i ich waga.

\r Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
\r Kryterium 1:
\r cena-waga 92 %
\r \r Kryterium 2:
\r Kwota brutto przeznaczona na modernizację stacji paliw Zamawiającego- waga 8%\r

\r IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

\r Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2006 o godz.10,00.
\r Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok.6.
\r Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.11.2006 o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok. 7.\r

\r X. Termin związania ofertą.

\r Termin związania ofertą do dnia 01.01.2007 r.

\r XI. Język obowiązujący w niniejszym postępowaniu –polski\r

\r XII. Główne warunki finansowania i płatności

\r Wynagrodzenie zostanie wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw.
Zamawiający\r zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony olej napędowy przelewem w ciągu 14 dni od\r daty wystawienia faktury. \r

\r XIV. Składanie odwołań

\r Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
\r 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy zgodnie z działem VI ustawy prawo zamówień publicznych.
\r 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
\r 3. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
\r 4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia, zgodnie z przepisami określonymi w art. 180 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
\r 5. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
\r 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując jego kopię zamawiającemu.
\r 7. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
\r 8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

\r \r Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
\r Zamówienie nie dotyczy programu finansowanego ze środków wspólnotowych.
\r Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
\r Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
\r Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
\r Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
\r Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
\r Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.09.2006r.