Zapytanie o cenę nr PKA/ZOC/1/2024 na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego. – Aktualizacja 06.02.2024 r.

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2024 w trybie zapytania o cenę na "Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon, usługę bieżnikowania opon wraz z bezpłatną usługą odbioru i utylizacji starych opon należących do Zamawiającego".

Załączniki: Dostępne poniżej.

*aktualizacja na dzień 06.02.2024 r. - dodano pismo dot. wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Poniżej publikujemy otrzymane pytanie do zapytania wraz z odpowiedzią.

 

Pytanie:

Wnioskuję o możliwość waloryzacji cen po 12 miesiącach trwania umowy zgodnie z informacją podaną przez GUS za rok poprzedni.

Waloryzacja pozwoli dodatkowo na zakup ZAMAWIAJĄCEGO w niższych cenach przez okres pierwszych dwunastu miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do otrzymanego wniosku. W związku z powyższym dokonano zmiany zapisów wzoru Umowy w § 3 pkt.4. Punkt otrzymuje brzmienie:

4.         W okresie trwania Umowy obowiązują ceny jednostkowe zgodne z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza waloryzację cen po 12 miesiącach trwania umowy. Podane w ofercie ceny zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez GUS. W celu dokonania waloryzacji cen Dostawca zobowiązany jest do wystąpienia z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego”. Załączono zaktualizowany o powyższy zapis wzór umowy.