SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA NADZÓR INWESTORSKI

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem oraz kompleksową budową stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek, realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”

 1. Dane Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Platynowej 19/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358,

 1. Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji swych obowiązków Nadzór Inwestorski będzie świadczył usługę Nadzoru Inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu oraz kompleksowej budowie stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj. Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg. Szczegółowe informacje o w/w przetargu i zakresie robót są dostępne na stronie: https://www.pkagdynia.pl/przetarg-nieograniczony-na-zaprojektowanie-oraz-kompleksowa-budowe-stacji-ladowania-autobusow-elektrycznych-wraz-z-dostawa-i-uruchomieniem-ladowarek--aktualizacja-na-dzien-02-06-2020-r-informacja-z-otwarcia-ofert_355a

Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w oparciu o ww. dokumentację dla każdej z dwóch Części ww. Zamówienia osobno.

 1. Podstawowe obowiązki nadzoru inwestorskiego:

Nadzór obejmuje:

I. Cześć obejmuje nadzór nad realizacją prac projektowych i obejmuje okres od momentu podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą (lub z nadzorem inwestorskim jeżeli nastąpi później) do rozpoczęcia robót budowlanych. W części tej na podstawowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące czynności:

 1. Nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej w tym:
  a) Nadzór nad poprawnością i terminowością przygotowania dokumentacji projektowej;
  b) Bieżące weryfikowanie, sprawdzanie i opiniowanie powstającej dokumentacji budowlanej w tym pod kątem zgodności z zapisami dokumentacji przetargowej na wykonawcę robót budowlanych, obowiązującymi przepisami (w tym aktami prawa miejscowego) i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami miejscowymi;
  c) Nadzór nad uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii, w tym nad uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  d) W razie potrzeby udział w spotkaniach z przedstawicielami Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora w związku z realizacją zadania;
 2. Nadzór i weryfikacja innych dokumentów przygotowywanych przez Generalnego Wykonawcę (np. Harmonogramów) w związku z realizacją zadania.

II. Część obejmuje nadzór nad realizacją robót budowlanych i obejmuje okres od rozpoczęcia robót budowlanych do ostatecznego odbioru zadania od Generalnego Wykonawcy. W etapie tym na podstawowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące czynności:

 1. Świadczenie usługi Inspektorów Nadzoru inwestorskiego zgodnie z regulacjami dotyczącymi procesu budowlanego i zgodnie z warunkami określonymi
  w pozwoleniu na budowę, w tym zapewnienie w razie potrzeby wymaganej obecności na budowie stosownych do rodzaju prowadzonych prac inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;
 2. Przekazania terenu budowy wraz z Zamawiającym;
 3. Kontrola wykonywania robót budowlanych w tym przeprowadzanie odbiorów częściowych, robót zanikających, udział w próbach, rozruchach itp., sprawdzania poprawności wykonania, działania, sprawdzanie zgodności realizacji z warunkami kontraktowymi wiążącymi Generalnego Wykonawcę, zaaprobowaną dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
 4. Kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań wynikających z zapisów umowy, przepisów prawa i bieżących ustaleń;
 5. Akceptowanie materiałów i rozwiązań proponowanych przez Generalnego Wykonawcę pod kątem zgodności z dokumentami przetargowymi na wykonawcę robót;
 6. Kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych przepisów bhp i p.poż, oraz odpowiedniej organizacji robót budowlanych;
 7. Przeprowadzenie wraz z Zamawiającym odbioru ostatecznego (końcowego) inwestycji;
 8. Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstającej w trakcie realizacji robót oraz dokumentacji powykonawczej pod kątem ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i pozostałymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym prawa zamówień publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) oraz planowanym przeznaczeniem obiektu zapewniającym jego ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe użytkowanie;
 9. Powiadamianie Zamawiającego, i Generalnego Wykonawcy o zgłoszonych nieprawidłowościach i uwagach oraz nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag;
 10. Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji. Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 11. Przeprowadzanie w czasie realizacji zadania narad koordynacyjnych i innych spotkań z udziałem (w zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru (stosownych do rodzaju prowadzonych prac), projektanta (jeżeli zachodzi taka potrzeba - w tym także projektantów branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność oraz sporządzanie ze spotkania protokołu w formie pisemnej;
 12. Opiniowanie Zamawiającemu podwykonawców zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę wraz ze sprawdzeniem przedstawionych dokumentów;
 13. Weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez Generalnego Wykonawcę (pod kątem merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego (w tym sprawdzanie poprawności i kompletności załączanych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców);
 14. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów
  z Generalnym Wykonawcą, w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej;
 15. Reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi
  w związku z realizacją Inwestycji lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach;
 16. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji
  w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną Inwestycją;
 17. Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego Wykonawcy z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy
  z Generalnym Wykonawcą. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski:
  a) odbierze od Generalnego Wykonawcy plac budowy i dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych,
  b)  przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie,
  c)  przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy,
  d)  dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich wadliwości,
  e) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamówienia na dokończenie Inwestycji przez Zamawiającego zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

III. Część usługi obejmuje nadzór nad wypełnianiem przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych i obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, i obejmuje okres od ostatecznego odbioru zadania od Generalnego Wykonawcy do upływu okresu gwarancji przez co należy rozumieć także usunięcie ostatnich usterek wynikających z obowiązującej gwarancji. W etapie tym na podstawowe obowiązki nadzoru Inwestorskiego będą się składały następujące czynności:

a) Nadzór nad usuwaniem wad i usterek;
b) Opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentów na potrzeby przeglądów okresowych w czasie gwarancji Generalnego Wykonawcy oraz organizowania przeglądów gwarancyjnych co do zasady co najmniej raz
w roku;
c) Zgłaszanie wad i usterek (z inicjatywy własnej i/lub na wniosek Zamawiającego) oraz kontrolowanie ich usuwania przez Generalnego Wykonawcę i uczestnictwo w ewentualnym rozwiązaniu sporów pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą;
d) Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji. W przypadku nieterminowego usuwania przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu (także w okresie gwarancyjnym);
e) Odbieranie w okresie gwarancji naprawy zgłoszonych usterek i wad od Generalnego Wykonawcy lub Wykonawcy Zastępczego. Opiniowanie wniosków Generalnego Wykonawcy o przesunięcie terminu usunięcia usterek.

Szacowanie wartości zamówienia (kwoty netto, vat i brutto) prosimy o przesłanie na adres pka@pkagdynia.pl oraz d.kowalkowska@pkagdynia.pl w terminie do 07.08.2020 r. do godz. 15:00. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: Szacowanie wartości zamówienia – nadzór inwestorski.