zapytanie ofertowe filtry,paski

 

                                                                                                                                 Gdynia 11.06.2012r.
               
                                                                     Zapytanie ofertowe


Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

            sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich.


Okres realizacji dostawy wynosi 12 m-cy od daty podpisania umowy.

 

W celu umożliwienia oszacowania ceny w zakresie realizacji ewentualnej oferty informujemy Państwa, iż PKA posiada tabor w ilości 77 szt. autobusów. Przeglądy techniczne, wraz z wymianą oleju, w autobusach z silnikami typu DAF i MAN  dokonywane są co 60 tys.km, natomiast w autobusach z innymi typami silników – co 30 tys.km.
Autobusy przedsiębiorstwa wyposażone są w silniki typu:
DAF PE 228 C (Euro-3);
         PR 228 U2 (EEV);
DAF PE 183 C (E-3);
         PR 183 S2 (E-5)
         PR 183 U2 (EEV);
MAN D0836 LOH 02 (E-3);
MAN D0826 LOH 17 (E-1);
                     LOH 18;
MAN D2865 LUH 05;
MAN D2866 LOH 25 E-2;
                     LOH 27 E-3;
MB typ:  OM 447 HA;
              OM 447 950;
CUMMINS ISLe 4
oraz skrzynie biegów: ZF; VOITH; MB

 

Oferowane filtry muszą posiadać dopuszczenie producenta do zastosowania w odpowiednim typie silników i skrzyń biegów.
  
Prosimy o przedstawienie propozycji cenowej na załączonych formularzach cenowych (Załącznik 1 dot. filtrów; Załącznik 2 – pasków klinowych).
 
Na oferty Państwa oczekujemy do dnia 25.06.2012.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym:      Spec. d/s zamówień publicznych
                                                      Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w.42
                                                      e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Pod względem merytorycznym:  Spec. d/s gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
                                                     Beata Pachucka : tel 058 623-05-76 w. 34
                                                     e-mail: b.pachucka@pkagdynia.pl
         

  Do pobrania: 

  Zał.1  nieaktualny  filtry 2012      

  Zał. 2 nieaktualny  paski 2012

 

                                                                                                                              Gdynia 13.06.2012

 

 Na skutek pytań dotyczących terminu dostaw  i możliwości wskazania zamienników poniżej przedstawiamy istotne postanowie, które zawarte będą w umowie. Postanowiliśmy również zmienić formularze cenowe, które uwzlędniają możliwość przedstawienia ceny oryginału i zamiennika (poniżej do pobrania).

 

                                                   Istotne postanowienia umowy                           

 

1   Zamawiający każdorazowo będzie informował Dostawcę pisemnie (za pomocą faxu) lub

     telefonicznie o ilości zapotrzebowania, a Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot

     zamówienia na koszt własny - w ciągu 2 dni od daty otrzymania informacji.
2   Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania w depozycie, w magazynie konsygnacyjnym

     Zamawiającego, po 2 sztuki wybranych elementów przedmiotu zamówienia.
3  Towar umieszczony w magazynie konsygnacyjnym podlegać będzie rozliczeniu dopiero w

     momencie faktycznego wykorzystania przez Zamawiającego.
4   Na oferowane filtry i paski klinowe do autobusów miejskich Dostawca zobowiązany jest
     posiadać dopuszczenie producenta do ich zastosowania w odpowiednim typie
     silników.
5   Wynagrodzenie zostanie wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw.
6   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostarczone filtry i paski klinowe
     przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
7   Dostawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
     Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii towaru przez
     Zamawiającego.
8   Umowa zostanie zawarta na czas określony - na okres 12 miesięcy od momentu jej
     podpisania.
9   Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
     okresu  wypowiedzenia.

 

  Do pobrania

 Zał.1 nowe filtry

 Zał. 2 nowe paski

 

                                                                                                                                   Gdynia 29.06.2012

 

                                                    Informacja o wyborze oferty

 


Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni informuje, iż po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na sukcesywne dostawy filtrów i pasków klinowych do autobusów miejskich podjęta została decyzja o podziale dostaw:
* dostawę filtrów realizować będzie :
       MOTO-BUS Wątroba Andrearczyk Sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy
       ul. Nakielska 211 a, 85-350 Bydgoszcz
* dostawę pasków klinowych:
MARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
ul. Studzienna 60, 87-100 Toruń.