Ogłoszenie o wyborze oferty - znak: PKA/PN-1/2007

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21 – działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006 nr 164 poz.1163 ) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82 tys. litrów – jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę:

 

ORLEN MORENA Sp. z o.o.

Ul. Budowlanych 27

80-298 Gdańsk


Cena brutto: 168.067,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy).

 

Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniając jednocześnie wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało 10 ofert. Sześć ofert zostało odrzuconych na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2. ustawy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrzucone zostały oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1
OKTAN Sp.z.o.o.
Ul. Wejherowska 2
84-220 Strzebielino

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ Wykonawca był zobowiązany do określenia ceny jednostkowej za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta lub dostawcy, u którego zaopatruje się w olej, na dzień złożenia oferty oraz do określenia marży (lub upustu) w stosunku do tej ceny.
Przedstawienie przez Wykonawcę oferty z ceną obowiązującą na dzień 02.02.2007r. powoduje, że na dzień otwarcia ofert tj. 05.02.2007r. cena wskazana przez Wykonawcę jest nieporównywalna w stosunku do ofert sporządzonych zgodnie z zaleceniem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2
EKOOPAŁ
Ossowski, Stenka Sp.j.
Ul.Krasickiego 1
83-200 Starogard Gd.

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ Wykonawca był zobowiązany do określenia ceny jednostkowej za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta lub dostawcy, u którego zaopatruje się w olej, na dzień złożenia oferty oraz do określenia marży (lub upustu) w stosunku do tej ceny.
Przedstawienie przez Wykonawcę oferty z ceną obowiązującą na dzień 30.01.2007r. powoduje, że na dzień otwarcia ofert tj. 05.02.2007r. cena wskazana przez Wykonawcę jest nieporównywalna w stosunku do ofert sporządzonych zgodnie z zaleceniem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3
MISUNA Sp.z o.o.
Parszczyce ul. ¯wirowa 19
81-110 Krokowa

 

Uzasadnienie:
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu wskazanego w SIWZ dot. dostarczenia świadectwa autoryzacji lub dokumentu równoważnego określającego jakość świadczonych przez Wykonawcę usług.
Dostarczony przez Wykonawcę dokument nie spełnia wymogów dokumentu równoważnego wskazanego przez Zamawiającego w piśmie o uzupełnieniu dokumentów.

Oferta nr 4
P.H.U.”AUTO-DAREX”
Przedsiębiorstwo Prywatne
Dariusz Szczepański
Ul. Hutnicza 20
81-061 Gdynia

 

Uzasadnienie:
Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu wskazanego w SIWZ dot. dołączenia do oferty wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich dwóch lat w ilości co najmniej dwóch o wartości brutto minimum 100 tys.zł każda. Wykonawca w doświadczeniu zawodowym wskazał jedną pozycję zsumowanych dostaw do indywidualnych odbiorców.

Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„JUREX” Mirosław Jurek
Ul. Przemysłowa 15c
84 - 200 Wejherowo

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ Wykonawca był zobowiązany do określenia ceny jednostkowej za 1 litr oleju opałowego obowiązującego u producenta lub dostawcy, u którego zaopatruje się w olej, na dzień złożenia oferty oraz do określenia marży (lub upustu) w stosunku do tej ceny.
Przedstawienie przez Wykonawcę oferty z ceną obowiązującą na dzień 24.01.2007r. powoduje, że na dzień otwarcia ofert tj. 05.02.2007r. cena wskazana przez Wykonawcę jest nieporównywalna w stosunku do ofert sporządzonych zgodnie z zaleceniem ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 7
Hurtownia Olejów i Paliw
OLKOP
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z „Opisem sposobu obliczania ceny” zawartym w SIWZ: „Cena jednostkowa i wartości określone w Formularzu cenowym i druku Oferta muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku”. Wykonawca przedstawił w Formularzu cenowym cenę jednostkową oraz upust bez wskazanego zaokrąglenia. Błąd ten nie kwalifikuje się do potraktowania go jako omyłki rachunkowej w myśl art.88 ustawy p.z.p.