PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) (dalej zwaną „Ustawą” lub „PZP”) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, o wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP na: na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia.