przetarg nieograniczony

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej, w tym jeden autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe.

 

 1. ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 

 Gdynia, 08.10.2012

 

                                                   Sprostowanie

 do SIWZ na dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych   autobusów  komunikacji  miejskiej, w tym jeden autobus przegubowy i dwa autobusy jednoczłonowe:


1. W załączniku nr 1 (Oferta) Zamawiający stwierdził nieścisłość w stosunku do pkt. 2 SIWZ i wzoru umowy (par.2 ust.1) dot. terminu wykonania zamówienia”:
jest:
„IV. Deklarujemy wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie: w  ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy.”

zgodnie z pkt. 2 SIWZ i wzorem umowy powinno być:

„IV. Deklarujemy wykonanie zamówienia w maksymalnym terminie: w  ciągu 105 dni od dnia  podpisania umowy.”

 

2. W pkt. 4.1. SIWZ ostatnie zdanie brzmi:
„Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, zamawiający może    żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.”
powinno brzmieć:
„Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.”

 

 Zał. nr  Oferta

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty