Przetarg nieograniczony - znak PKA/PN-1/2007 - na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82.000 litrów

I.Oznaczenie zamawiającego:
\r Przedsiębiorstwo Komunikacji\r Autobusowej Spółka z o.o.
\r ul. Platynowa 19/21
\r 81-032 Gdynia

\r Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.pkagdynia.pl
\r E-mail; pka@pkagdynia.pl
\r Osoba wyznaczona do kontaktu:
\r Grażyna Szałucka
\r Tel. +48 58 623 05 76
\r E-mail; g.szalucka@pkagdynia.pl

\r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna. Do pobrania osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną - pobierz SIWZ.

\r \r II.Przedmiot zamówienia – dostawa
\r Miejsce wykonania zamówienia
PKA Gdynia ul. Platynowa 19/21

\r \r III.Opis przedmiotu zamówienia:
\r Sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82.000 litrów
\r \r Olej opałowy przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden zbiornik o pojemności 32 tys.litrów.
\r Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15.000 litrów
\r \r Nomenklatura wg CPV: 23122100-9
\r Parametry jakie spełniać musi olej opałowy:
\r * temperatura zapłonu - nie niższa\r niż 56 oC wg PN-EN ISO 2719:2003
\r * całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie wyższa niż 24 mg/kg \r wg PN-C-04179:1999
\r * wartość opałowa - nie niższa niż 42,6\r MJ/kg wg PN-86/C-04062
\r \r Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Powinien spełniać wymagania polskich norm określonych dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej.

\r \r IV. Termin wykonania zamówienia
12 miesięcy

\r \r V. Warunki udziału w postępowaniu:
\r W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
\r 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
\r 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
\r 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
\r 4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

\r \r VI. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów
\r \r W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
\r - wzoru świadectwa jakości określającego parametry jakościowe dostarczanego oleju opałowego, które będzie stosowane przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w czasie realizacji umowy,
\r - wzór dowodu wydania określającego pochodzenie oleju opałowego oraz zawierającego następujące dane: temperaturę nalewu, objętość w litrach w temperaturze nalewu, gęstość w temp. + 15º C, masę produktu w kg, objętość w temp. +15º C

\r \r W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
\r \r 1) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504.) obejmującą okres realizacji zamówienia.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w dokument musi złożyć każdy wykonawca.
\r \r 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
\r \r 3) świadectwo autoryzacji na dostawę oleju opałowego – aktualne na okres trwania umowy.
\r Jeżeli Wykonawca nie może uzyskać w terminie wymaganego świadectwa, należy złożyć dokument równoważny potwierdzający jakość świadczonych przez Wykonawcę usług.
\r W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

\r \r W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty:
\r \r 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych,dostaw w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień o wartości brutto minimum 100 tys. zł każde, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ);

\r \r Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:
\r 1/ Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.
\r Wykonawca zobowiązany jest w Ofercie określić:
\r a) producenta oleju opałowego;
\r b) temperaturę zapłonu
\r c) całkowitą zawartość zanieczyszczeń
\r d) wartość opałową.
\r 2/ Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
\r 3/ Złożyć “Formularz cenowy”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

\r \r VII. Kryterium oceny ofert i jego waga.
\r Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
\r cena waga 100 %
\r Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:
\r C= CM:COB x100pkt
\r gdzie: CM – cena minimalna
\r COB – cena oferty badanej

\r \r VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
\r Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2007r. o godz. 10,00
\r Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok.5
\r Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.02.2007 o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok. 7

\r \r IX. Termin związania ofertą
\r Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj do dnia 07.03.2007r.
\r Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

\r \r X. Język obowiązujący w niniejszym postępowaniu – język polski

\r \r Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
\r Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
\r Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
\r Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
\r Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
\r Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
\r Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na portalu UZP pod nr: OWP/2007/01/17-733206\r \r