Przetarg nieograniczony PKA/PN-1/2008

                                                                                                       Gdynia, 21.05.2008

 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej

Spółka z o.o. w Gdyni

ogłasza

 

przetarg nieograniczony – znak PKA/PN-1/2008 – na sukcesywne dostawy

 

                                            oleju opałowego w ilości  82.000 litrów 

 

 

I.       Oznaczenie zamawiającego:

      Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej

      Spółka z o.o. ul. Platynowa 19/21

      81-032 Gdynia

 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pkagdynia.pl

E-mail; pka@pkagdynia.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu: Grażyna Szałucka

Tel. +48 58 623 05 76   faks  058 663 43 95

E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna. Do pobrania osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.

  

II.    Przedmiot zamówienia – dostawa

Miejsce wykonania zamówienia –  PKA Gdynia ul. Platynowa 19/21

    

III. Opis przedmiotu zamówienia:

      Sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82.000 litrów

 

      Olej opałowy przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden zbiornik o pojemności 32 tys.  litrów.

     Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15.000 litrów

     Nomenklatura wg CPV: 23122100-9

     Parametry jakie spełniać musi olej opałowy:

     * temperatura  zapłonu                            -  nie niższa niż   56 oC           wg PN-EN ISO 2719:2003

     * całkowita zawartość zanieczyszczeń   -  nie wyższa niż  24 mg/kg    wg PN-C-04179:1999

     * wartość opałowa                                  -  nie niższa niż 42,6 MJ/kg    wg PN-86/C-04062

 

     Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Powinien spełniać wymagania polskich norm określonych dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej.

 

IV.  Termin wykonania zamówienia  - 12 miesięcy

 

V.     Warunki udziału w postępowaniu:

       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i

   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty:

-   wzoru świadectwa jakości określającego parametry jakościowe dostarczanego oleju

    opałowego, które będzie stosowane przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w

    czasie realizacji  umowy,

-  wzór dowodu wydania określającego pochodzenie oleju opałowego oraz zawierającego

    następujące dane: temperaturę nalewu, objętość w litrach w temperaturze nalewu,

    gęstość w  temp. + 15º C, masę produktu w kg, objętość w temp. +15º C

       -    świadectwo autoryzacji na dostawę oleju opałowego – aktualne na okres trwania

          umowy lub dokument równoważny potwierdzający, że dostarczany przez

         Wykonawcę olej opałowy odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym

         określonym przez  producenta (np. umowa z producentem, umowa z autoryzowanym

         dystrybutorem wraz  z  jego oświadczeniem,  że olej opałowy dostarczany przez

          Wykonawcę odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym producenta)

         W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o

         udzielenie zamówienia,  wymagany dokument musi być złożony przez  każdego

         wykonawcę.

 

VII. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu

 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku   ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Oferty będą oceniane pod względem formalnym w zakresie kompletności i zgodności z wymogami SIWZ i ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

      1/ Złożyć Druk “OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez

          Zamawiającego

      Wykonawca zobowiązany jest w Ofercie określić :

      *  producenta oleju opałowego;

      *  temperaturę  zapłonu                          

      *  całkowitą zawartość zanieczyszczeń  

      *  wartość opałową.

      2/ Złożyć “Formularz cenowy”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego

          przez   Zamawiającego       

      3/ Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo

          zamówień publicznych

 

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :

1)     aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504.) obejmującą okres realizacji zamówienia,

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w dokument musi złożyć  każdy wykonawca.

 

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez  każdego wykonawcę.

 

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty :

       1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych,

           dostaw w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o

           udzielenie zamówienia, a   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

           okresie,  co najmniej 2 zamówień o wartości brutto minimum 100 tys. zł każde,

           odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot

           zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz

           załączenia dokumentów  potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały

           wykonane należycie

          W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o

          udzielenie  zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

 

IX. Kryterium oceny ofert i jego waga.

          Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

         cena                   waga    100 %

         Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:  

                         Cena = CM/COM x 100 pkt 

 

          gdzie: CM – cena minimalna

                    COB – cena oferty badanej

        

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert  upływa dnia 09.06.2008r. o godz. 10,00

 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok.5

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.06.2008 o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego w  Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok. 7

 

XI. Termin związania ofertą

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj do dnia 09.07.2008r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Język obowiązujący w niniejszym postępowaniu – język polski

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone na portalu UZP dnia 21.05.2008r. pod numerem 107385-2008.

 

Pliki do pobrania: 

1. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

2. SIWZ

      3. Zawiadomienie o wyborze oferty