Oleje silnikowe i przekładniowe

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21

                                                            zaprasza

zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę:

    olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w  autobusach 

                                   komunikacji miejskiej.

W załączeniu przekazujemy:

-  informację dotyczącą  naszych wymagań w stosunku do oferowanych produktów,

-  formularz, na którym prosimy o przedstawienie  propozycji cenowej,

-  wzór umowy,

- druk oferty.

Na etapie składania propozycji cenowych obowiązują następujące dokumenty:

1)      druk oferty

2)      formularz cenowy.

 

Termin składania ofert upływa dnia  24.08.2012r. do godz. 14,00.

Oferty prosimy składać w siedzibie PKA Sp. z o.o. , pokój nr 5

 

Osoby upoważnione do kontaktu: (po 15.08.2012r !!!!!)
Pod względem formalnym:      Spec. d/s zamówień publicznych
                  Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w. 42
                  e-mail:
g.szalucka@pkagdynia.pl
Pod względem merytorycznym: Spec. d/s gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
                   Beata Pachucka : tel 058 623-05-76 w. 34
                   e-mail:
b.pachucka@pkagdynia.pl

W sprawach pilnych (do 14.08.2012r.) kontakt bezpośredni z V-ce Prezesem Zarządu Panem Wiesławem Tuźnikiem tel. 058 623-05-76 w. 31 (sekretariat).

 

Załączniki:

Wymagania zał. nr 1

Formularz cenowy zał. nr 2

Wzór umowy zał. nr 3

Oferta zał. nr 4

 

 

Gdynia 06.08.12

                                                          UWAGA

 

W załączniku nr 1 "Wymagania dot. przedmiotu zamówienia" nastąpił błąd w określeniu normy:

w poz. 5 ppkt. 5.1. "Parametry" jest: "Norma LLP 002 VOITH"

           ma być:

"Norma LLP 003 VOITH".

 

Za zaistniałą nieścisłość przepraszamy. 

 

 

12.08.2012

 

W związku z zapytaniem oferenta nastąpiła zmiana w załącznikach: wymagania i  wzoru umowy.

Poniżej do pobrania zmienione załączniki.  Załączniki nr 2 i 4 pozostają bez zmian.

 

Wymagania zał.nr 1

Wzór umowy zał. nr 3


Gdynia 20.08.2012

 

W związku z uwagą Oferenta, dot. max. 3 miesięcznego okresu produkcji dostarczanych olejów -  w Wymaganiach (zał. nr 1 pkt. b), jak i we wzorze umowy (Zał. nr 3 par. 5 pkt.2) dokonaliśmy zmiany w następującym brzmieniu: 

W dniu dostawy oferowanych olejów do Zamawiającego ich data produkcji nie powinna przekraczać 12 miesięcy, a okres trwałości nie powinien być krótszy  niż 24 miesiące”.

        

                                                                                                   Gdynia, 29.08.2012r.

 


                                                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
        

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. informuje, iż po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na: sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych
z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej
jako najkorzystniejsza ekonomicznie - biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę jak i wymogi stawiane poszczególnym olejom - wybrana została oferta złożona przez:

 

PLATINUM OIL Sp. z o.o.
20-445 Lublin
Ul. Zembrzycka 116 B