Przetarg nieograniczony - dostawa 82.000 litrów oleju opałowego

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji AutobusowejSpółka z o.o. w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony – znak PKA/PN-1/2007 na sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82.000 litrów.

I. Oznaczenie zamawiającego:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.
ul. Platynowa 19/21
81-032 Gdynia

Adres strony internetowej Zamawiającego:

 

www.pkagdynia.pl
E-mail: pka@pkagdynia.pl

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 

Grażyna Szałucka
Tel. +48 58 623 05 76
E-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna. Do pobrania osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną

 

Załącznik: 

 

- olej.pdf

 

II. Przedmiot zamówienia – dostawa

 

Miejsce wykonania zamówienia
PKA Gdynia ul. Platynowa 19/21

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sukcesywne dostawy oleju opałowego w ilości 82.000 litrów. Olej opałowy przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden zbiornik o pojemności 32 tys.litrów.

 

Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15.000 litrów
Nomenklatura wg CPV: 23122100-9

 

Parametry jakie spełniać musi olej opałowy:
- temperatura zapłonu - nie niższa niż 56oC wg PN-EN ISO 2719:2003
- całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie wyższa niż 24 mg/kg wg PN-C-04179:1999
- wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg wg PN-86/C-04062

 

Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Powinien spełniać wymagania polskich norm określonych dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej.


IV. Termin wykonania zamówienia
12 miesięcy

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
- wzoru świadectwa jakości określającego parametry jakościowe dostarczanego oleju opałowego, które będzie stosowane przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w czasie realizacji umowy,
- wzór dowodu wydania określającego pochodzenie oleju opałowego oraz zawierającego następujące dane: temperaturę nalewu, objętość w litrach w temperaturze nalewu, gęstość w temp. + 15º C, masę produktu w kg, objętość w temp. +15º C

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:

 

1. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504.) obejmującą okres realizacji zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w dokument musi złożyć każdy wykonawca.

 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

 

3. świadectwo autoryzacji na dostawę oleju opałowego – aktualne na okres trwania umowy.
Jeżeli Wykonawca nie może uzyskać w terminie wymaganego świadectwa, należy złożyć dokument równoważny potwierdzający jakość świadczonych przez Wykonawcę usług.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, aby

 

Wykonawca załączył do oferty:

 

1.  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych,dostaw w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień o wartości brutto minimum 100 tys. zł każde, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ);

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:
1. Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego.

 

Wykonawca zobowiązany jest w Ofercie określić:
a) producenta oleju opałowego;
b) temperaturę zapłonu
c) całkowitą zawartość zanieczyszczeń
d) wartość opałową.

 

2. Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

 

3. Złożyć “Formularz cenowy”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

VII. Kryterium oceny ofert i jego waga.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
cena waga 100 %
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem:
C= CM:COB x100pkt
gdzie: CM – cena minimalna
COB – cena oferty badanej

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2007r. o godz. 10,00
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok.5
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.02.2007 o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok. 7

IX. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj do dnia 07.03.2007r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Język obowiązujący w niniejszym postępowaniu – język polski

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone na portalu UZP pod nr: OWP/2007/01/17-733206