PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) (dalej zwaną Ustawą lub PZP) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, o  wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia.

* aktualizacja na dzień 06.12.2021- dodano informację dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

* aktualizacja na dzień 15.11.2021- dodano informację dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.

* aktualizacja na dzień 26.10.2021- dodano informację dot. otwarcia ofert.

* aktualizacja na dzień 26.10.2021 - Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
nr PKA/PN-1/2021 zamierza przeznaczyć:

  • dla Części 1 zamówienia – Sukcesywne dostawy oleju napędowego –
    45 840 695,00 zł/netto, 56 384 054,85 zł brutto,
  • dla Części 2 zamówienia – Sukcesywne dostawy oleju opałowego –
    625 381,42 zł/netto, 769 219,15 zł brutto.

* aktualizacja na dzień 15.10.2021 - opublikowano sprostowanie do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

* aktualizacja na dzień 13.10.2021 - opublikowano odpowiedzi na otrzymane pytania oraz zmienioną SWZ.

* aktualizacja na dzień 12.10.2021 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazane zostało do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia (treść przekazanego ogłoszenia została również dodana).  Zmianie, przesunięciu, uległ termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert  - 26.10.2021 r. godz. 9:00.
Nowy termin otwarcia ofert – 26.10.2021 r. godz. 11:00

* aktualizacja na dzień 30.09.2021 – nastąpiła zmiana treści SWZ w § 22, opublikowano zmienioną SWZ oraz odpowiedziano na otrzymane pytania

* 10.09.2021 r. - ogłoszono postępowanie wraz z dokumentacją