PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) (dalej zwaną Ustawą lub PZP) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, o  wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia.

* 10.09.2021 r. - ogłoszono postępowanie wraz z dokumentacją