zapytanie ofertowe

 

 Gdynia, 26.08.2013 r.


Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni ul. Platynowa 19/21
                                                            z a p r a s z a
zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na dostawę:
olejów silnikowych i przekładniowych z zastosowaniem w  autobusach komunikacji miejskiej.
W załączeniu przekazujemy:
-  informację dotyczącą  naszych wymagań w stosunku do oferowanych produktów,
-  formularz, na którym prosimy o przedstawienie  propozycji cenowej,
-  wzór umowy,
- druk oferty.
Na etapie składania propozycji cenowych obowiązują następujące dokumenty:
1) druk oferty
2) formularz cenowy.

Termin składania ofert upływa dnia  05.09.2013r. o godz. 12,00.
Oferty prosimy składać :
- osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji
  Autobusowej Sp. z o.o. 81-154 Gdynia,  ul. Platynowa 19/21 , pokój nr 5
- albo drogą elektroniczną: e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl

Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym: Spec. d/s zamówień publicznych
                  Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w. 42
                  e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Pod względem merytorycznym: Spec. d/s gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
                   Beata Pachucka : tel. 058 623-05-76 w. 34
                   e-mail: b.pachucka@pkagdynia.pl
Załączniki:
Wymagania zal. nr 1


Formularz cenowy zał. nr 2


Wzór umowy zał. nr 3

 

Oferta zal. nr 4

 

                                                                                               Gdynia, 12.09.2013r. 

 

                                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

      

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. informuje, iż po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na: sukcesywne dostawy olejów silnikowych i przekładniowych
z zastosowaniem w autobusach komunikacji miejskiej
jako najkorzystniejsza ekonomicznie - biorąc pod uwagę kompletność asortymentu, cenę, wymogi stawiane poszczególnym olejom - wybrana została oferta złożona przez:
 

PLATINUM OIL Sp. z o.o.
20-445 Lublin
Ul.
Zembrzycka 116 B