Zostań kierowcą w PKA Gdynia

Szukasz pracy, ale wciąż znajdujesz ogłoszenia, gdzie wymagają doświadczenia? Nie chcesz już pracować na umowę zlecenie? Chcesz znaleźć stabilne zatrudnienie, które pozwoli Ci planować przyszłość? Chcesz zostać kierowcą autobusu? Chciał(a)byś poznać Gdynię z innej perspektywy? Zgłoś się do nas i stwórz sobie możliwość pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie, które dynamicznie się rozwija!

 

Na czym polega ta praca?

Do podstawowych obowiązków na stanowisku kierowcy autobusu należy:

bezpieczne i punktualne wykonywanie przewozów pasażerów na liniach komunikacji miejskiej realizowanych przez PKA,
obsługa pasażera (w tym sprzedaż biletów),
informowanie o zauważonych na trasie nieprawidłowościach oraz usterkach pojazdu.
Jakie warunki musisz spełnić?

- Ukończone 24 lata,
- Posiadanie prawa jazdy kat.D,
- Niekaralność,
- Wysoka kultura osobista oraz sumienność.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zadzwoń do Działu Kadr - 58 623-05-76 wew. 42.

Dlaczego PKA?

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. to firma, która wciąż się rozwija. Sukcesywnie odmładzamy tabor autobusowy, a więc być może Twoje przyszłe miejsce pracy KLIK! Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców Gdyni, których przewozimy naszymi autobusami KLIK. Zobacz jakie szkolenia organizowaliśmy dla naszych pracowników KLIK. EKO firma? To na pewno PKA – KLIK1 oraz KLIK2. Nasze starania zostały docenione wyróżnieniem w kategorii Lidera Zielonej Transformacji - KLIK.

Co oferujemy:

– umowę o pracę w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji rynkowej, które dynamicznie się rozwija,

– warunki finansowe, które zależne są od Twojego zaangażowania (premia),

– terminową wypłatę wynagrodzenia,

– możliwość skorzystania z pakietu socjalnego – ubezpieczenie grupowe na życie , ubezpieczenie medyczne, wczasy pod gruszą, 

- praca w grafiku miesięcznym,

- praca zmianowa,

- bilet wolnej jazdy komunikacją miejską również dla członków rodziny organizowany przez ZKM Gdynia,

– możliwość skorzystania z sekcji sportowych (np. piłka nożna, siatkówka),

– szkolenie z przebiegu linii komunikacyjnych i obsługi systemów pokładowych autobusu,

– pracę w zgranym i profesjonalnym zespole.


Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praca@pkagdynia.pl wraz z odpowiednią klauzulą:

Klauzula zgody przetwarzania podanych przez kandydata do pracy danych osobowych w procesie obecnej rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko kierowcy autobusu przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. przy ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia."
lub
2. Klauzula zgody przetwarzania podanych przez kandydata do pracy danych osobowych w procesie przyszłych rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko kierowcy autobusu oraz w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. przy ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia."

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, e-mail: pka@pkagdynia.pl (dalej „Administrator”).
2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkagdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
a. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: Rozporządzenie), w związku z przepisami Kodeksu pracy;
b. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia);
c. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia);
d. w przypadku przebywania na terenie zakładu pracy Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe kandydata do pracy tj. wizerunek, sposób zachowania się lub inne dane, poprzez rejestrację w systemie monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych rejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
4) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być także przekazywane uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia u Administratora dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Nagrania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego Administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu - wtedy termin przechowywania nagrań w tym wypadku ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6) Kandydat do pracy u Administratora ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres pocztowy Administratora lub drogą mailową na adres email: pka@pkagdynia.pl.
7) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
8) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia).
9) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10) Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy u Administratora jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której omówione zostaną szczegółowo zasady uczestnictwa w programie szkoleń i warunki przyszłego zatrudnienia w PKA.