Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy – Infrastruktura transportu publicznego w Europie Środkowej - ułatwienie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Akronim CE4CE

Tytuł projektu: Public Transport Infrastructure in Central Europe – facilitate transitioning to circular economy – Infrastruktura transportu publicznego w Europie Środkowej - ułatwienie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Akronim CE4CE.

 

Projekt CE4CE ma na celu wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do sektora transportu publicznego, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów, zwiększenie wydajności w sektorze i poprawę śladu ekologicznego transportu publicznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie 12 podmiotów z różnych krajów. Z Polski – Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o

Dzięki projektowi CE4CE sektor transportu publicznego zostanie wzmocniony w kierunku myślenia o systemie cyrkularnym, a tym samym w celu zrozumienia i zidentyfikowania luk w obiegu zamkniętym, opracowania podejść cyrkularnych oraz włączenia tych podejść do strategicznych ram rozwoju systemów transportu publicznego o obiegu zamkniętym. Ponadto interesariusze ze społeczności transportu publicznego będą współpracować w ramach CE4CE w celu wspólnego opracowania i dostosowania procesów i rozwiązań jako kluczowych czynników umożliwiających integrację zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak koncepcje udostępniania danych, nowe (innowacyjne) wytyczne dotyczące zamówień, projekty modeli produktów i modeli biznesowych, rozszerzona ocena cyklu życia oraz metodologie analizy kosztów i korzyści.

 

PKA, w ramach projektu, przyczyni się do rozwoju platformy transportu publicznego o obiegu zamkniętym CE4CE (WP1) poprzez analizę luk w „obiegu zamkniętym” na poziomie przedsiębiorstwa (infrastruktura ładowania, e-autobusy i związane z nimi przepływy energii) oraz weźmie udział w tworzeniu i testowanie CE4CE Circularity Compass dla transportu publicznego (platformy zawierającej przykłady i narzędzia do wykorzystania w ramach podejścia „obiegu zamkniętego”, będącej swojego rodzaju kompasem dla podmiotów transportu publicznego do przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego). PKA zorganizuje również warsztaty konsultacyjne z udziałem podmiotów zaangażowanych w „zamknięty cykl życia” (dostawców infrastruktury, pojazdów) oraz przetestuje i zweryfikuje ww. kompas. W ramach Zadania 2 PKA weźmie udział w współtworzeniu i walidacji (organizując lokalne warsztaty) ponadnarodowych strategii CE4CE w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów w transporcie publicznym. PKA opracowuje również, przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego, plan działania mający na celu optymalizację dostarczania infrastruktury poprzez współpracę i współdzielenie (w tym najlepsze wykorzystanie szybkich ładowarek i istniejącej infrastruktury trolejbusowej - należącej do PKA i lokalnego operatora trolejbusowego - PKT) przygotowując aktualizację miejskiej strategii elektromobilności. PKA zorganizuje również międzynarodowe warsztaty na temat modeli biznesowych współdzielenia infrastruktury. W Zadaniu 3 PKA, wraz z Uniwersytetem Gdańskim i firmą Kruch, opracuje i wdroży metodę oceny, w celu symulacji scenariuszy obiegu zamkniętego dla rozszerzenia elektryfikacji linii wzdłuż zidentyfikowanego jednego e-korytarza (obszaru), w tym zasymulowana zostanie optymalizacji dostaw istniejącej infrastruktury szybkiego ładowania, trolejbusowej w różnych częściach miasta), a następnie ulepsza to działanie pilotażowe w możliwe do przeniesienia narzędzie planowania biznesowego dla zelektryfikowanych flot i infrastruktury transportu publicznego, w oparciu o wzajemną ocenę i opinie użytkowników.

Budżet całego projektu wynosi: 2 738 030 Euro

Dofinansowanie: 2 190 424 Euro

Projekt będzie realizowany w okresie 04.2023 do 03.2026 r.

 

Treść w języku angielskim / In English