Polski Ład - kolejne zmiany

UWAGA

Polski Ład – kolejna zmiana

W dniu 10 marca 2022 roku weszła w życie nowelizacja Polskiego Ładu.

Najważniejsze zmiany to:

  1. PIT-2 można składać w dowolnym miesiącu w ciągu roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą w danym roku;
  2. Każdy pracownik może złożyć wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki
    na podatek dochodowy
    . Wniosek będzie stosowany najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony.

Co oznacza wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy?

W 2022 roku obowiązuje system naliczania wynagrodzeń wg zasad Polskiego Ładu.

Ustawodawca nowelizacją z marca 2022 roku wprowadził dwa systemy naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń:

  1. według zasad obowiązujących w 2021 roku,
  2. według zasad Polskiego Ładu w 2022 roku.

Od 10 marca 2022 roku pracodawca nalicza podatek dochodowy od wynagrodzeń równolegle według dwóch w/w systemów.

Obowiązkiem ustawowym pracodawcy jest pobranie niższego dla pracownika podatku w oparciu
o zasady podatkowe z roku 2021 lub 2022. Pracownik może zdecydować o wyborze zasady rozliczania miesięcznego podatku od wynagrodzenia.

 

Podatek wyliczony zgodnie z zasadami obowiązującymi w roku 2021 może okazać się pozornie korzystniejszy. Pracownik będzie zobowiązany sam rozliczyć powstałe ewentualne niedopłaty
z tytułu podatku w rozliczeniu rocznym za rok 2022.
Różnica powstała z tak wyliczonego podatku będzie TYLKO odroczeniem płatności podatku w czasie.

Zasada liczenia wg dwóch systemów obejmuje pracowników, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 12 800 zł brutto lub 85 528 zł brutto w skali roku.  Powyżej tej kwoty zaliczka na podatek wyliczana jest wyłącznie wg Polskiego Ładu.

Sposobem uniknięcia powstania ewentualnej niedopłaty podatku, przy rozliczeniu rocznym za rok 2022, jest złożenie wniosku o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy.

Prosimy o świadome podjęcie decyzji w zakresie wyboru zasad rozliczania podatku dochodowego
w roku 2022.

Osoby, które są zdecydowane na kontynuację liczenia podatku według zasad Polskiego Ładu, czyli zgodnie z metodologią stosowaną od stycznia 2022 roku, proszone są o składanie wniosku o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki na podatek dochodowy do dnia 25 marca 2022 roku do Działu Kadr i Płac lub w Wydziale Ruchu.

Druk dostępny jest w Wydziale Ruchu, Kadrach oraz w załączniku - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ WNIOSEK.

Informacja do wydruku - KLIK.