Oferta pracy dla elektromechanika

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

ELEKTROMECHANIK

Opis stanowiska pracy:

 • diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych w autobusach.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego o profilu elektromechanicznym,
 • doświadczenia w zawodzie elektromechanika lub elektryka samochodowego,
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie korzystania z dokumentacji technicznej oraz narzędzi diagnostycznych.

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • pracę w zgranym zespole z miłą atmosferą,
 • pomoc w adaptacji do napraw autobusów,
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień oraz udziału w szkoleniach rozwijających posiadane umiejętności,
 • atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie,
 • bilet wolnej jazdy komunikacją miejską organizowaną przez ZKM Gdynia,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego.

Osoby zainteresowane ofertą współpracy prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praca@pkagdynia.pl

1.  Klauzula zgody przetwarzania podanych przez kandydata do pracy danych osobowych w procesie obecnej rekrutacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Elektromechanik przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. przy ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia."
lub
2. Klauzula zgody przetwarzania podanych przez kandydata do pracy danych osobowych w procesie przyszłych rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Elektromechanik oraz w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. przy ul. Platynowej 19/21, 81-154 Gdynia."

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, e-mail: pka@pkagdynia.pl (dalej „Administrator”).
2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@pkagdynia.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: ul.Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
a.w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: Rozporządzenie), w związku z przepisami Kodeksu pracy;
b.w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia);
c.w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia);
d.w przypadku przebywania na terenie zakładu pracy Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe kandydata do pracy tj. wizerunek, sposób zachowania się lub inne dane, poprzez rejestrację w systemie monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych rejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
4) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora mogą być także przekazywane uprawnionym organom lub innym podmiotom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5) Dane osobowe kandydata do pracy u Administratora będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia u Administratora dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Nagrania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego Administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania te stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu  - wtedy termin przechowywania nagrań w tym wypadku ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6) Kandydat do pracy u Administratora ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres pocztowy Administratora lub drogą mailową na adres email: pka@pkagdynia.pl.
7) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
8) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia).
9) Kandydatowi do pracy u Administratora przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10) Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy u Administratora jest zasadniczo wymagane na podstawie przepisów prawa. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.

 

Ogłoszenie o pracę zostało również opublikowane w BIP pod adresem:
https://bip.um.gdynia.pl/praca,765/elektromechanik,564479