Doładowanie biletów pracowniczych na rok 2023

DOŁADOWANIE KART ELEKTRONICZNYCH

BILETAMI PRACOWNICZYMI I PRACOWNICZO-RODZINNYMI

NA ROK 2023

Doładowanie kart elektronicznych biletami pracowniczymi i pracowniczo-rodzinnymi, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się w siedzibie ZKM w Gdyni w dniach 15, 16 i 19 grudnia 2022 r.

Każdy uprawniony pracownik, który chce skorzystać z doładowania karty biletem dla siebie i/lub członków rodziny, powinien:

       1. Dostarczyć do działu Kadr karty elektroniczne pracownicze i członków rodziny w terminie do dnia 13.12.2022r.

     2. Dostarczyć do działu Kadr lub przesłać na adres pka@pkagdynia.pl aktualne zaświadczenie ze szkoły uprawniające do doładowania karty biletem pracowniczo-rodzinnym dla dziecka –  do dnia 09.12.2022 r.

Zaświadczenia niezbędne są dla dzieci urodzonych do 31.12.2007r. (włącznie).

Zgodnie z informacją otrzymaną od ZKM przypominamy, że:

„Dzieciom bilet pracowniczo-rodzinny na okres 1 roku kalendarzowego przysługuje do 31 grudnia (włącznie z tym dniem) roku, w którym kończą̨ oni 15. rok życia lub do chwili zakończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do:

a) dnia 31 grudnia (łącznie z tym dniem) roku, w którym kończą̨ 24. rok życia w przypadku uczęszczania do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej;

b) dnia 31 grudnia (łącznie z tym dniem) roku, w którym kończą̨ 25. rok życia w przypadku studiowania. Uczęszczanie do szkoły lub szkoły wyższej musi zostać potwierdzone przed wydaniem biletu, dostarczonym do ZKM w Gdyni, zaświadczeniem ze szkoły lub szkoły wyższej.” 

     3. Dostarczyć do działu Kadr kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przejazdów ulgowych współmałżonka pracownika (kserokopia legitymacji emeryta lub rencisty) – do dnia 09.12.2022r.

Doładowane biletami karty, będą mogli Państwo odebrać w Dziale Kadr.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną Klauzulą informacyjną RODO dotyczącą biletów pracowniczych i pracowniczo-rodzinnych ważnych na okres 1 roku kalendarzowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Kadr.