Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Autrobusowej sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,.
 • Pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
  mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:.
 • Pochodzą z różnych źródeł;.
 • Posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;.
 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów;.
 • Pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej:.
 • Filmy zamieszczone w serwisie przed 23.09.2020 r. nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów;.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-30.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Kowalkowska, d.kowalkowska@pkagdynia.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0586230576 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

ul. Platynowa

19/21
81-154 Gdynia

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking dla gości znajduje się wzdłuż ulicy Platynowej. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość podjechania pod biuro znajdująca sie na terenie zajezdni autobusowej. Szlaban otwiera strażnik, po wczesniejszym uzgodnieniu wjazdu z administracją.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. jest zakładem specjalistycznym wykonującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, posiadającym specjalistyczny warsztat techniczno-naprawczy, w którym wykonywane są naprawy i remonty bieżące autobusów. Zakład prowadzi działalność w 3 budynkach, które w przeważającej części są obiektami specjalistycznymi dostępnymi tylko dla osób upoważnionych. Ogólnodostępnym obiektem jest tylko budynek administracji oraz w części budynek dyspozytorni.

  Do budynku administracji prowadzi ciąg komunikacyjny od bramy wjazdowej przy ulicy Platynowej do budynku biurowego.
  Przy bramie wjazdowej znajduje się budynek Dyspozytorni, w którym każda osoba może uzyskać informację bezpośrednio z zewnątrz, poprzez okno zainstalowane na wysokości 110 cm.

  Budynek administracyjny jest budynkiem parterowym, z jednym odcinkiem korytarza. Przed wejściem do budynku administracji występują 2 kilkunastocentymetrowe stopnie. Przed wejściem jest zainstalowany oznakowany dzwonek sygnalizujący potrzebę wejścia do budynku przez osobę z niepełnosprawnością. Pracownicy PKA w Gdyni służą pomocą w pokonaniu dwuschodkowej bariery architektonicznej.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Wewnątrz budynku nie ma ograniczeń architektonicznych, jest także zainstalowana 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w systemy informacji o kierunkach ewakuacji w formie wizualnej ze względu na małą jego powierzchnię i krótki korytarz.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..