Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek. - aktualizacja na dzień 21.08.2020 r. -Dodano plik z informacją o udzieleniu zamówienia.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia .

 

* aktualizacja na dzień 21.08.2020 r. - dodano plik z informacją o udzieleniu zamówienia

* aktualizacja na dzień 13.07.2020 r. -Dodano plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

* aktualizacja na dzień 02.06.2020 r. - dodano informację z otwarcia ofert

* Komunikat: Informujemy, iż jutrzejsze (02.06.2020 r.) otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo, na kanale YouTube Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej.

Link do kanału: https://www.youtube.com/channel/UCZmJXzSNq561Rk7f9djc0JA? Transmisja rozpocznie się o godz. 9:45.

 

* aktualizacja na dzień 22.05.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 066-158058

* aktualizacja na dzień 19.05.2020 r. -

  1. Publikacja odpowiedzi na otrzymane pytania.
  2. Publikacja zmienionych, w wyniku udzielonych odpowiedzi, jednolitych tekstów następujących dokumentów postępowania: SIWZ, Wzór umowy, Załącznik nr 8 do umowy, Załącznik nr 2A Część I opis przedmiotu zamówienia,

  3. Publikacja skorygowanego JEDZ – wersja *.pdf oraz *.xml.

  4. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 02.06.2020 r. o godz. 9:00. Nowy termin otwarcia ofert to 02.06.2020 r. o godz. 10:00.  Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle do Dziennika urzędowego Unii Europejskiej zmianę treści Ogłoszenia, uwzględniające zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona po publikacji w TED.* aktualizacja na dzień 13.05.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 066-158058

* aktualizacja na dzień 12.05.2020 r. - dodano opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia nr 2020/S 066-158058

* aktualizacja na dzień 11.05.2020 r. - dodano plik z odpowiedzią na pytanie z dnia 11.05.2020 r.

* aktualizacja na dzień 07.05.2020 r. -

  1. Publikacja odpowiedzi na otrzymane pytania.
  2. Publikacja zmienionych, w wyniku udzielonych odpowiedzi, jednolitych tekstów następujących dokumentów postępowania: SIWZ, Wzór umowy, Załącznik nr 8 do umowy, Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego systemu telemetrycznego, Załącznik nr 2A Część I opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2B Część II opis przedmiotu zamówienia,
  3. Publikacja edytowalnej wersji załączników 1,4,5,6,7,
  4. Publikacja JEDZ – wersja *.pdf oraz *.xml.
  5. Ponadto dołączono załączniki Opinia wydziału Ogrodnika Miasta Urzędu Miasta w Gdyni dotycząca zieleni objętej zamówieniem wraz z załącznikami 1 i 2 wytyczne dla projektantów zieleni oraz wytyczne ochrony drzewostanu.
  6. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 29.05.2020 r. do godz. 9:00. Nowy termin otwarcia ofert to 29.05.2020 r. o godz. 10:00.  Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle do Dziennika urzędowego Unii Europejskiej zmianę treści Ogłoszenia, uwzględniającą wprowadzone w dokumentacji zmiany wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona po publikacji w TED.

 

* aktualizacja na dzień 29.04.2020 r. - W związku z panującą sytuacją oraz dużą ilością otrzymanych pytań, nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w terminie zgodnym z zapisami SIWZ. Wobec powyższego niezbędne jest przesunięcie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 14.05.2020 r. godz. 9:00. Do dokumentów postępowania załączono opublikowane w dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie nr 2020/S 084-199698.

* aktualizacja na dzień 15.04.2020 r. dodano plik z odpowiedziami na otrzymane pytania