dostawa opon

  

   Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni        

                                           z a p r a s z a

  zainteresowane podmioty do składania ofert, w ramach zapytania ofertowego na:
 sukcesywne dostawy opon i tarcz kół do autobusów komunikacji miejskiej oraz
                       wykonywania usługi bieżnikowania opon.


Postępowanie nie jest objęte reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt.6 - zamówienie sektorowe.

 

W załączeniu przekazujemy:
-  informację dotyczącą   wymagań w stosunku do oferowanych produktów,
-  formularz, na którym prosimy o przedstawienie  propozycji cenowej,
-  wzór umowy,
-  druk oferty.
Na etapie składania propozycji cenowych należy przedłożyć  następujące dokumenty:
1)    druk oferty
2)    formularz cenowy.

Termin składania ofert upływa dnia  08.09.2014 roku. o godz. 13,00.

Oferty można składać osobiście w siedzibie PKA Sp. z o.o. , pokój nr 5, drogą listową na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o., ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktu:
Pod względem formalnym:      Spec. d/s zamówień publicznych
                  Grażyna Szałucka : tel. 058 623-05-76 w. 42
                  e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl
Pod względem merytorycznym: Wice Prezes Zarządu
                   Wiesław Tuźnik : tel 058 623-05-76 w. 31
                   e-mail: sekretariat@pkagdynia.pl

Załączniki do pobrania

Formularz cenowy zał. nr 1
Wymagania zał. nr 2
Wzór umowy zał. nr 3
Oferta zał. nr 4

 

 11.09.2014r.

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty