Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów;
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Wyłączenia

 • materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej:
 • filmy zamieszczone w serwisie przed 23.09.2020 r. nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Kowalkowska.
 • E-mail: d.kowalkowska@pkagdynia.pl
 • Telefon: 0586230576

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
 • Adres: Adres: ul. Platynowa 19/21
  81-154 Gdynia
  E-mail: pka@pkagdynia.pl
  Telefon: 0586230576
 • E-mail: pka@pkagdynia.pl
 • Telefon: 0586230576

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. jest zakładem specjalistycznym wykonującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, posiadającym specjalistyczny warsztat techniczno-naprawczy, w którym wykonywane są naprawy i remonty bieżące autobusów.
Zakład prowadzi działalność w 3 budynkach, które w przeważającej części są obiektami specjalistycznymi dostępnymi tylko dla osób upoważnionych. Ogólnodostępnym obiektem jest tylko budynek administracji oraz w części budynek dyspozytorni.
Do budynku administracji prowadzi ciąg komunikacyjny od bramy wjazdowej przy ulicy Platynowej do budynku biurowego. Budynek administracyjny jest budynkiem parterowym, z jednym odcinkiem korytarza. Przed wejściem do budynku administracji występują 2 kilkunastocentymetrowe stopnie. Przed wejściem jest zainstalowany oznakowany dzwonek sygnalizujący potrzebę wejścia do budynku przez osobę z niepełnosprawnością. Pracownicy PKA w Gdyni służą pomocą w pokonaniu dwuschodkowej bariery architektonicznej. Wewnątrz budynku nie ma ograniczeń architektonicznych, jest także zainstalowana 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w systemy informacji o kierunkach ewakuacji w formie wizualnej ze względu na małą jego powierzchnię i krótki korytarz.
Dyspozytornia jest budynkiem, w którym każda osoba może uzyskać informację bezpośrednio z zewnątrz, poprzez okno zainstalowane na wysokości 110 cm.